Nieuws

Nieuws over de vermogensrendementsheffing

U vindt hier actuele informatie en tips over de vermogensrendementsheffing. Deze zeer onrechtvaardige belasting blijft de gemoederen bezig houden.

Vermogensbelasting 2022

In het belastingjaar 2022 zijn de tarieven van de vermogensbelasting als volgt. Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 50.650 per persoon (afgeleid van het verhoogde heffingsvrijvermogen van € 50.000 in 2021) Het belastingtarief wordt bepaald op basis van de nieuwe rekenmethode. Daarbij worden voor de ...

Iedereen, ook niet-bezwaarmakers, recht op spaarbelasting terug?

november 2022 - Nederlands met vermogen hebben in de afgelopen jaren teveel vermogensbelasting betaald. Deze discussie speelt sinds 2019, en eindelijk is eind 2021 door de Hoge Raad onomstotelijk vastgesteld dat de toegepaste vermogensrendementsheffing onrechtmatig is. Sindsdien zit de Nederlandse overheid in zijn maag met deze fout. Begin 2022 zou ...

Voorbeeld verzoek ambtshalve vermindering spaarbelasting

Recent heeft de Staatssecretaris aangegeven dat spaarders kans kunnen maken om teveel betaalde spaarbelasting terug te krijgen door het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering van de spaarbelasting. Hieronder geven wij een suggestie en voorbeeld tekst, ofwel een voorbeeldbrief, voor een verzoek tot ambtshalve vermindering van de vermogensbelasting. U ...

Inspelen op belastingregels 2019

november 2018 – De Consumentenbond stelt dat vanaf 2019 de belastingregels voor particulieren heftiger wijzigen dan ervoor. Opletten geblazen dus! Een aantal regels wordt gunstiger, maar een aantal andere regels wordt ongunstiger. Een belangrijke tip is om je aftrekbare kosten te plannen. Laat geen aftrekposten zoals zorgkosten, studiekosten, giften en alimentatie liggen! In 2019 daalt de belasting voor veel Nederlanders. Maar daarmee neemt ook het voordeel van aftrekposten af. Het kan dus gunstig zijn om over het aangiftejaar 2018 bepaalde kosten af te trekken. En die nog in 2018 te betalen.

Vermogensbelasting wordt iets lager

november 2017 – Het nieuwe kabinet gaat de vermogensrendementsheffing verlagen. Het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, het zogenaamde vrijgestelde vermogen, het vermogen waarover geen belasting hoeft te worden betaald, gaat omhoog van 25.000 naar 30.000 euro.
Voor mensen met een vermogen boven de 30.000 euro levert dit ten opzichte van 2017 een voordeel op van 43 euro per jaar. Voor mensen met een fiscale partner is het heffingsvrije vermogen twee keer zo hoog. Dus van 50.000 euro naar 60.000 euro.

Onderzoek alternatieven voor vermogensrendementsheffing

oktober 2014 – Staatssecretaris Wiebes van het departement Financiën voert een onderzoek uit naar alternatieven voor de huidige vermogensrendementsheffing. Wiebes: “Daartoe kan het werkelijk genoten rendement op vermogen in de heffing als uitgangspunt worden genomen, maar ook binnen de forfaitaire benadering wordt gezocht naar vormen die beter aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel.” Dit kennelijk vanuit de beweegreden dat veel Nederlanders deze belasting nu onrechtvaardig vinden. En met het besef dat de huidige forfaitaire benadering meer risicovol gedrag van consumenten stimuleert. De belasting is immers hetzelfde, ongeacht het daadwerkelijk behaald rendement. Dit is een ongewenst effect. De geluiden gaan de richting op naar het differentiëren van de belasting, afhankelijk of er gespaard of belegd wordt. Tot op heden is hier verder niets over vernomen.


Naar de rechter voor lagere belasting box 3

16 april 2014 – De Bond voor Belastingbetalers gaat samen met financieel adviesbureau Grant Thorton een proefproces inzetten om de vermogensrendementsheffing in box 3 te verlagen. Op dit moment is deze belasting 30% over een verondersteld rendement van 4% over het vermogen. Het veronderstelde rendement van 4% is te hoog aangezien een spaarrekening of kortlopend deposito momenteel maximaal zo’n 2% rente oplevert. De belastingdruk op het belaste vermogen is daarmee maar liefst 60%! En dit is onrechtvaardig.
Helaas lijkt de kans klein dat de rechtszaak tot een goede uitkomst leidt. De stelling van de rijksoverheid is dat de forfaitaire berekening over een periode van meerdere jaren correct uitwerkt en rechtvaardig is. Er is alleen een mogelijkheid tot verlaging als het zou gaan om een onvoorzien gevolg. Volgens diverse experts blijkt uit de wetsgeschiedenis van box 3 dat er in dit geval, namelijk jaren van lager rendement, er toch geen sprake is van een onvoorzien gevolg. We zullen naar verwachting dus teveel belasting moeten blijven betalen, hoe onrechtvaardig ook.

Tips voor voorkomen vermogensrendementsheffing 2014

23 december 2013 – Hoe kan je het betalen van belasting over je vermogen zoveel voorkomen of minimaliseren? Sinds enkele jaren wordt de vermogensrendementsheffing niet meer gemeten als gemiddelde van een kalenderjaar, maar geldt simpelweg 1 januari als peildatum. Als u dus iets wilt doen aan de belasting in 2014, dan dient u dit voor de peildatum van 1 januari a.s. te doen. Een aantal tips op een rij;

  • Koop auto of keuken voor 1 januari a.s., en niet erna. Zo verlaagt u uw vermogen tijdig.
  • Wilt u schenken? Dan geldt hiervoor hetzelfde verhaal. Als u schenkt, doe dit dan tegen het einde van het jaar.
    Zo kunt u nog het gehele jaar van rendement genieten, en voorkomt u dat u in het nieuwe jaar voor dit vermogen wordt aangeslagen.
  • Nog steeds mogelijk; groen beleggen. De fiscale voordelen zijn verlaagd, maar nog steeds geldt voor deze categorie een vrijstelling van de vermogensbelasting van maximaal 56.420 euro (112.840 euro voor partners).
  • Schulden, los deze ook voor 31 december a.s. af.
  • En als ze nog bestaan; spaarrekeningen in het buitenland kunt u beter nu opbiechten.
    Er geldt nog tot 1 juli 2014 een inkeerregeling, waarbij u geen boete krijgt.

Hoogte spaarbelasting heroverwegen

25 februari 2013 – Eindelijk komt er ook in de politiek discussie over de hoogte van de vermogensrendementsheffing. Een politieke partij, de SGP, vindt de spaardersbelasting te hoog; “Spaarders betalen nu 1,2 procent belasting over spaargeld dat uitkomt boven de heffingsvrije grens van euro 42.278 per gezin. Omdat de spaarrente voor vrije tegoeden is gedaald naar maximaal 2 procent en de inflatie momenteel 3 procent bedraagt, leveren spaarders daarmee tot 2,4 procent in.”